اعضای هیات علمی گروه شهرسازی

نام: قادر احمدی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای شهرسازی
گروه آموزشی: شهرسازی

صفحه شخصی

_________________________________

شماره تلفن:
نام: اصغر عابدینی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری
گروه آموزشی: شهرسازی

صفحه شخصی

_________________________________

شماره تلفن: .......
نام: علی مصیب زاده
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
گروه آموزشی: شهرسازی

صفحه شخصی

_________________________________

شماره تلفن:
نام: فریدون نقیبی
مرتبه علمی: استادیار
مدرک تحصیلی: دکتری ...
گروه آموزشی: شهرسازی

صفحه شخصی

_________________________________

شماره تلفن: داخلی

__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:211  این هفته:944  این ماه:6057  امسال:93228