امروز

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

جلسات دفاع پایان نامه

ارزیابی پایداری محلات شهری با استفاده از الگوی LEEd-ND - نمونه موردی:شهر بجنورد
تحلیل و ارزیابی تاثیر عناصر تاریخی بر تحولات ساختاری- نمونه موردی: منطقه 3 کلانشهر اصفهان
ارزیابی میزان تحقق پذیری شاخص های شهر شاد- نمونه موردی: شهر ارومیه
امکان سنجی دفاتر تسهیل گری محله در بافت فرسوده شهری- نمونه موردی: شهر ارومیه
تبیین رابطه جرم خیزی با شاخص های کیفیت زندگی شهری- مطالعه موردی: شهر ارومیه

Pages