امروز

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

جلسات دفاع پایان نامه

تحلیل و ارزیابی نقش حمل و نقل در شرایط بحران( با تاکید بر زلزله)- نمونه موردی: محدوده مرکزی شهر ارومیه
بازآفرینی بافت فرسوده با استفاده از مدل عامل مبنا- مطالعه موردی : شهر ارومیه
ارزیابی پایداری محلات شهری با استفاده از الگوی LEEd-ND - نمونه موردی:شهر بجنورد

Pages