امروز

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷
سالروز حماسه 9 دیماه ، روز بصیرت و میثاق امت با ولایت ، گرامی باد.

"مردم عزیز ما در روز نهم دی، آنچنان عظمتی از خود نشان دادند که دنیا را خیره کرد"

                                                                            مقام معظم رهبری                                                              

   

گروه آموزشی: 
دانشکده