امروز

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸

 چهاردهمین سال تاسیس دانشکده معماری،شهرسازی و هنر طی مراسمی با حضور مسئولین دانشکده و اعضای هیات علمی و کارکنان جشن گرفته شد؛ 

در این مراسم از عوامل برگزاری امتحانات ترم اول نیز تقدیر و تشکر بعمل آمد.

  

گروه آموزشی: 
دانشکده