امروز

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

 

      

    

 

                                             مسئولین گروه

مدیریت گروه

آقای رضا بایرام زاده

معاونت گروه

 

مسئول دفتر گروه   

 

آدرس پست الکترونیکی گروه نقاشی

Paint@urmia.ac.ir

شماره تلفن:  32754632