امروز

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

قابل توجه دانشجویان عزیز:

غیبت در جلسه امتحان بمنزله نمره صفر در آن درس می باشد.

به غیر از حذف اضطراری دانشجو نمی تواند در جلسه امتحان درسی را حذف نماید. در صورت غیبت نمره صفر به آن درس منظور خواهد گردید

آموزش هنر