امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

 


تریبون آزاد با موضوع عدم انگیزش تحصیلی توسط دانشجویان دانشکده هنر و اقتصاد در مورخ 20 آذر برگزار گردید.