امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷

 


در پی تصمیم شورای دانشگاه جهت ارتباط بیشتربابخش صنعت و ارگان و سازمان های دولتی


 


و همچنین درک درست تر از ماهیت دانشکده نام دانشکده هنر به معماری، شهرسازی و هنر تغییر یافت.