امروز

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

ژوژمان طرح 1 کارشناسی ارشد معماری روز دوشنبه مورخ 96/10/4 در دانشکده معماری شهرسازی و هنر برگزار گردید.

این میان ترم برای سنجیدن کار انجام یافته در طول ترم دانشجویان برای شنیدن نظرات متفاوت از داخل و خارج دانشکده برپا شده بود.

این کار چندین هدف را در آتلیه دنبال می کرد:

اولا: آشنا شدن دانشجویان با نکته نظرات متفاوت معماران

دوما: آشنا شدن معماران با پتانسیل موجود در دانشکده معماری و شهرسازی و هنر که شاید به نحوی نوعی کارآفرینی تلقی گردد.

این مهم در طول چندین سال اداره آتلیه طراحی موفق بوده است.