امروز

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

ریاست محترم حراست دانشگاه ارومیه جناب آقای دکتر نیکروز روز چهارشنبه مورخ 96/10/20 طی بازدیدی از دانشکده معماری، شهرسازی و هنر جهت حل مشکلات دانشکده دستورات مفیدی دادند.

در ضمن بنا به پیشنهاد رئیس دانشکده از جناب آقای رحیمی یکی از زحمت کشان حراست دانشکده با اعطای لوحی از زحمات ایشات تقدیر نمودند.