امروز

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

در روز چهارشنبه مورخ 96/11/18 در دانشکده معماری، شهرسازی و هنر کارگاه « مهارتهای ارتباط موثر» توسط دکتر عیسی زادگان برگزار گردید.

در این کارگاه اعضای هیات علمی و کارکنان دانشکده معماری، شهرسازی و هنر شرکت نمودند.