امروز

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

 

15 اسفند روز درختکاری

امام صادق (ع)‌:
شش چیز پس از مرگ مؤمن به وی رسد: فرزندی که برای او آمرزش‌خواهی کند

و قرآنی که از او بماند (قرائت شود) و نهالی که بکارد،

چاهی که حفر کند و صدقه جاریه و سنت و روش پسندیده‌ای که پس از وی بدان عمل شود.

 

در 15 اسفند ماه 1396 در دانشکده معماری، شهرسازی و هنر، با مشارکت رئیس دانشکده و معاونین و اساتید دانشکده و کارکنان مراسم درختکاری انجام شد.