امروز

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷

جناب آقای دکتر مظفر عباسزاده

انتصاب جنابعالی به عنوان مدیر پایگاه میراث جهانی تخت سلیمان که نشان از شایستگی شماست را تبریک عرض می نماییم

گروه آموزشی: 
دانشکده