امروز

یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

جناب آقای دکتر قادر احمدی انتصاب شایسته  شما را بعنوان معاونت شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی استان تبریک عرض نموده، برای شما موفقیت روزافزون و توفیق خدمتگذاری مستمر را از درگاه ایزد منان مسالت می نماییم.

گروه آموزشی: 
دانشکده