امروز

یکشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۸

ریاست محترم دانشکده معماری، شهرسازی و هنر از نحوه آماده سازی غرفه دانشکده در چهارمین جشنواره رویش دانشگاه ارومیه که سنگ بنای جشنواره ملی حرکت است دیدن فرمودند.

این جشنواره از 26 ام آبان ماه در محل ساختمان زریاب خویی آغاز بکار کرد.

گروه آموزشی: 
دانشکده