امروز

سه شنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۲
دانشکده معماری، شهرسازی و هنر
دانشکده معماری، شهرسازی و هنر

ریاست دانشکده

رییس دانشکده
مظفر عباس زاده
دکتری معماری
رتبه علمی:
استادیار
mo.abbaszadeh@urmia.ac.ir
معاون آموزشی، پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
اصغر عابدینی
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
رتبه علمی:
دانشیار
as.abedini@urmia.ac.ir
مشاور فرهنگی و اجتماعی
سمیه صدری کیا
دکتری معماری
رتبه علمی:
استادیار
s.sadrykia@urmia.ac.ir