کارکنان دانشکده

نام: محمد علی شمعی
سمت: مسئول کتابخانه دانشکده معماری، شهرسازی وهنر
تلفن: 233
محل کار: کتابخانه دانشکده معماری، شهرسازی وهنر
نام: محبوبه زینالی
سمت: مسئول دفتر حوزه ریاست
تلفن: 32780760
محل کار: دانشکده معماری، شهرسازی وهنر
نام: شروین دهقانپور
سمت: مسئول آموزش
تلفن: 32780497
محل کار: آموزش دانشکده معماری، شهرسازی وهنر
نام: صمد نصیری
سمت: مسئول امور عمومی
تلفن: 32758983
محل کار: تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری، شهرسازی وهنر
نام: عاطفه شیخی
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: 32780497
محل کار: آموزش دانشکده معماری، شهرسازی وهنر
نام: علی شاهنی
سمت: مسئول اموال
تلفن: 266
محل کار: دانشکده معماری، شهرسازی وهنر

__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:243  این هفته:976  این ماه:6089  امسال:93260