کارکنان دانشکده

نام: محمد علی شمعی
سمت: مسئول کتابخانه دانشکده هنر
تلفن: 233
محل کار: کتابخانه دانشکده هنر
نام: محبوبه زینالی
سمت: مسئول دفتر حوزه ریاست
تلفن: 32780760
محل کار: دانشکده هنر
نام: شروین دهقانپور
سمت: مسئول آموزش
تلفن: 32780497
محل کار: آموزش دانشکده هنر
نام: فاطمه دل پسند
سمت: کارشناس پژوهش
تلفن: 32758982
محل کار: دانشکده هنر
نام: صمد نصیری
سمت: کارشناس تحصیلات تکمیلی
تلفن: 32758983
محل کار: تحصیلات تکمیلی دانشکده هنر
نام: عاطفه شیخی
سمت: کارشناس آموزش
تلفن: 32780497
محل کار: آموزش دانشکده هنر
نام: فرشاد رضاپرست
سمت: کارشناس کامپیوتر
تلفن: 228
محل کار: سایت دانشکده هنر
نام: جواد حقیقی
سمت: مسئول امور عمومی - تأسیسات برق
تلفن: 238
محل کار: دانشکده هنر
نام: علی شاهنی
سمت: مسئول اموال
تلفن: 266
محل کار: دانشکده هنر

__________________________________________________________________________________

    • آمار بازدید:  امروز:81  این هفته:527  این ماه:4916  امسال:79641