امروز

دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

کارکنان دانشکده معماری, شهرسازی و هنر

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن
رسول ژیان ساختمان اداری دانشکده معماری، شهرسازی و هنر مسئول خدمات اداری 04432777042
فرح نقی لو دانشکده معماری، شهرسازی و هنر کارشناس کامپیوتر و مسئول سایت
شروین دهقانپور دانشکده معماری، شهرسازی وهنر- آموزش مسئول آموزش 32780497
صمد نصیری دانشکده معماری، شهرسازی وهنر - ساختمان اداری کارشناس پژوهش و تحصیلات تکمیلی 04432758983
عاطفه شیخی دانشکده معماری، شهرسازی وهنر- آموزش کارشناس آموزش 32780497