امروز

یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹

کارکنان دانشکده معماری, شهرسازی و هنر

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن
محبوبه زینالی دانشکده معماری، شهرسازی وهنر - ساختمان اداری مسئول دفتر حوزه ریاست 32780760
شروین دهقانپور دانشکده معماری، شهرسازی وهنر- آموزش مسئول آموزش 32780497
صمد نصیری دانشکده معماری، شهرسازی وهنر - ساختمان اداری مسئول امور عمومی- کارشناس پژوهش و تحصیلات تکمیلی 32758983
عاطفه شیخی دانشکده معماری، شهرسازی وهنر- آموزش کارشناس آموزش 32780497