امروز

پنجشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۷

کارکنان دانشکده معماری, شهرسازی و هنر

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن
محبوبه زینالی دانشکده معماری، شهرسازی وهنر مسئول دفتر حوزه ریاست 32780760
شروین دهقانپور آموزش دانشکده معماری، شهرسازی وهنر مسئول آموزش 32780497
صمد نصیری تحصیلات تکمیلی دانشکده معماری، شهرسازی وهنر مسئول امور عمومی 32758983
عاطفه شیخی آموزش دانشکده معماری، شهرسازی وهنر کارشناس آموزش 32780497