امروز

جمعه ۱ تیر ۱۳۹۷
دروازه سنگی - خوی
گور دخمه فخریگاه - مهاباد
پل میرزارسول - میاندوآب
تئاتر و کلیسای هفت وان - سلماس
کلیسای بارون (زورزور) - ماکو
ساختمان شهرداری - خوی
برج مقبره سه گنبد - ارومیه
کلیسای گردآباد- ارومیه
مسجد جامع - ارومیه

معرفی گروه مرمت بناهای تاریخی