امروز

سه شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۸
کلیسای ننه مریم- ارومیه
سردر مدرسه چمران- ارومیه
تپه حسنلو - نقده
دروازه سنگی - خوی
گور دخمه فخریگاه - مهاباد
پل میرزارسول - میاندوآب
تئاتر و کلیسای هفت وان - سلماس
کلیسای بارون (زورزور) - ماکو
ساختمان شهرداری - خوی

Pages