امروز

سه شنبه ۲۴ مهر ۱۳۹۷

معرفی دانشکده

گروه معماری

مدیر گروه
مرتضی خسرونیا
دکترای معماری
مرتبه علمی:
استادیار
m.khosronia@urmia.ac.ir