امروز

جمعه ۲۳ آذر ۱۳۹۷

معرفی دانشکده

گروه معماری

معاون پژوهشی
مرتضی خسرونیا
دکترای معماری
مرتبه علمی:
استادیار
m.khosronia@urmia.ac.ir