امروز

جمعه ۲۶ مهر ۱۳۹۸

انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه ارومیه برای سالتحصیلی 98-99- در 8 حوزه انتخابی برگزار شد.

گروه آموزشی: 
دانشکده