امروز

سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

کارکنان دانشکده معماری, شهرسازی و هنر

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن
سجاد کریمی ساختمان اداری دانشکده معماری، شهرسازی و هنر مسئول دفتر ریاست دانشکده 04432777041-2
مریم شبان آذر دانشکده معماری، شهرسازی و هنر مسئول کتابخانه دانشکده 04432777041
رسول غلام ژیان ساختمان اداری دانشکده معماری، شهرسازی و هنر مسئول امور عمومی 04432777042
فرح نقی لو دانشکده معماری، شهرسازی و هنر کارشناس کامپیوتر و مسئول سایت
شروین دهقانپور دانشکده معماری، شهرسازی وهنر- آموزش مسئول آموزش 32780497
صمد نصیری دانشکده معماری، شهرسازی وهنر - ساختمان اداری کارشناس پژوهش و تحصیلات تکمیلی 04432758983
عاطفه شیخی دانشکده معماری، شهرسازی وهنر- آموزش کارشناس آموزش 32780497