امروز

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

کارکنان دانشکده معماری, شهرسازی و هنر

نام و نام خانوادگی محل کار سمت تلفن
رضا علیزاده دانشکده معماری، شهرسازی و هنر- دفتر ریاست مسئول دفتر و مسئول آمفی تئاتر دانشکده 044-32755486
سجاد کریمی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر- آموزش مسئول کلاسها 044-32780497
مریم شبان آذر دانشکده معماری، شهرسازی و هنر مسئول کتابخانه دانشکده 04432777041
رسول غلام ژیان ساختمان اداری دانشکده معماری، شهرسازی و هنر مسئول امور عمومی 04432777042
فرح نقی لو دانشکده معماری، شهرسازی و هنر کارشناس کامپیوتر و مسئول سایت
شروین دهقانپور دانشکده معماری، شهرسازی وهنر- آموزش مسئول آموزش 32780497
صمد نصیری دانشکده معماری، شهرسازی وهنر - ساختمان اداری کارشناس پژوهش و تحصیلات تکمیلی s.nasiri@urmia.ac.ir - s.naseiry@gmail.com -04432758983
عاطفه شیخی دانشکده معماری، شهرسازی وهنر- آموزش کارشناس آموزش 32780497