امروز

یکشنبه ۹ مهر ۱۴۰۲

اعضای هیأت علمی دانشکده

ساحل دژپسند
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
معماری
مدرک تحصیلی
دکتری معماری
شماره تلفن
زهرا فلاح مهترلو
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی:
نقاشی
مدرک تحصیلی
فوق لیسانس نقاشی
شماره تلفن
فریدون نقیبی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
شهرسازی
مدرک تحصیلی
دکتری نقشه برداری- سیستم اطلاعات مکانی(GIS)
شماره تلفن
مظفر عباس زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مرمت بناهای تاریخی
مدرک تحصیلی
دکتری معماری
شماره تلفن
پری ملک زاده
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
نقاشی
مدرک تحصیلی
دکتری تاریخ هنر
شماره تلفن
علی مصیب زاده
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
شهرسازی
مدرک تحصیلی
دکتری جغرافیا وبرنامه ریزی شهری
شماره تلفن
اصغر عابدینی
مرتبه علمی
دانشیار
گروه آموزشی:
شهرسازی
مدرک تحصیلی
دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
شماره تلفن
.......
سجاد اکبری
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
معماری
مدرک تحصیلی
دکتری معماری
شماره تلفن
قادر احمدی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
شهرسازی
مدرک تحصیلی
دکتری شهرسازی
شماره تلفن
ناصر ثبات ثانی
مرتبه علمی
استادیار(بازنشسته)
گروه آموزشی:
معماری
مدرک تحصیلی
دکتری معماری
شماره تلفن
داخلی 101
مرتضی خسرونیا
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
معماری
مدرک تحصیلی
دکتری معماری
شماره تلفن
32780760
رضا بایرامزاده
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی:
نقاشی
مدرک تحصیلی
فوق لیسانس نقاشی
شماره تلفن
آرام خضرلو
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی:
معماری
مدرک تحصیلی
معماری
شماره تلفن
محمد منگلی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مرمت بناهای تاریخی
مدرک تحصیلی
دکتری مرمت بناهای تاریخی
شماره تلفن

Pages