امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

اعضای هیأت علمی دانشکده

آرام خضرلو
مرتبه علمی
مربی
گروه آموزشی:
معماری
مدرک تحصیلی
معماری
شماره تلفن
محمد منگلی
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مرمت بناهای تاریخی
مدرک تحصیلی
دکتری مرمت بناهای تاریخی
شماره تلفن
سمیه صدری کیا
مرتبه علمی
استادیار
گروه آموزشی:
مرمت بناهای تاریخی
مدرک تحصیلی
دکتری تخصصی
شماره تلفن
داخلی

Pages