امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

سنت شکنی در ارائه نمایشگاه طرح معماری 5-روستا که این بار توسط دانشجویان دکتر ثبات ثانی بر روی چمن های محوطه دانشکده معماری، شهرسازی و هنر به نمایش گذاشته شده و تا 3 روز دایر می باشد.