امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

 با شروع مهر ماه 98، ثبت نام از ورودیهای جدید کارشناسی و کارشناسی ارشد در دانشکده معماری، شهرسازی و هنر نیز در حال انجام می باشد.

 ریاست دانشکده ضمن تبريك قبولي داوطلبان عزيز در آزمون سراسری سال 1398 این دانشگاه علی الخصوص این دانشکده از زحمات معاونت آموزشی و همکاران و مسئولین آموزش دانشکده و دانشجویانی که در امر ثبت نام با آموزش دانشکده همکاری صمیمانه نمودند، تقدیر و تشکر کردند.

گزارش تصویری از ثبت نام ورودیهای جدید دانشکده معماری، شهرسازی و هنر