امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

عطف به نامه شماره 75/62د مورخ 98/7/22 معاونت پژوهشی دانشگاه در ارتباط با الزام دانشجویان تحصیلات تکمیلی به حضور در کارگاه­های کارآفرینی و مهارت افزایی؛

بدینوسیله از آنجائیکه بر اساس مصوبه هیئت­ رئیسه دانشگاه از نیمسال دوم سالتحصیلی 98

تصویب نهایی پروپوزال­ها مشروط به شرکت و اخذ گواهی حضور دانشجویان در کارگاه­های مذکور مقررشده است.

در زیر بند 8 مصوبه هیئت ­رئیسه محترم دانشگاه آمده است: