امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

 جلسه کمیته عفاف و حجاب روز چهارشنبه مورخ 98/8/29 در دانشکده معماری با حضور ریاست دانشکده و اعضای کمیته، معاونت دانشکده، کارشناس حراست دانشکده و مشاور فرهنگی تشکیل گردید.

موضوعات مطرح شده در جلسه به شرح ذیل می باشد:

 1- به مدت حداقل یک ماه از دانشجویان دربدو ورود به دانشکده کارت دانشجویی کنترل شود و در صورت لزوم تذکراتی در خصوص حجاب و عفاف داده شود.

 2- از ورود دانشجویان دانشکده های همجوار جلوگیری شود

 3- جلسه عفاف و حجاب حداقل هر ماه یک بار تشکیل شود.

 4- بنر اخلاقی در درب ورودی دانشکده نصب گردد.

 5- دوره های آموزشی و ترویجی از طریق مسئول حراست با همکاری مرکز مشاوره برگزار گردد.

 6- امکانات ورزشی و تفریحی برای سایت محوطه جلوی غذاخوری تهیه گردد.