امروز

سه شنبه ۹ آذر ۱۴۰۰

به جهت جلوگیری از شیوع و گسترش بیماری های ویروسی فرآیند ضدعفونی در مورخ 98/12/12 در تمامی قسمت های اداری و آموزشی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر انجام گردید.