امروز

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

دکتر قادر احمدی عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری، شهرسازی و هنر 

موفق به چاپ کتاب "  گونه شناسی مسکن روستایی استان آذربایجان غربی " توسط انتشارات دفتر مطالعات و تحقیقات معاونت بازسازی و مسکن روستایی کشور شدند.

این موفقیت را که به منظور رشد و توسعه مناطق روستایی و ارتقاء کیفیت محیط کالبدی روستاها به عمل آمده به ایشان تبریک میگوییم.