امروز

جمعه ۱۰ تیر ۱۴۰۱

به اطلاع دانشجویان ورودی های سال 1399 و 1400 می رساند که توزیع کارت دانشجویی به شرح زیر از تاریخ 1401/01/15 انجام می پذیرد:

 

دانشکده

محل دریافت کارت دانشجویی

ادبیات و علوم انسانی

خیابان والفجر. دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پردیس دانشگاهی

خیابان شهید بهشتی- پردیس دانشگاهی

دانشکده هنر معماری و شهرسازی و دانشکده های مستقر در پردیس نازلو

پردیس نازلو- ساختمان ستاد مرکزی- حوزه مدیریت حراست

 

 

مدارک لازم جهت دریافت کارت دانشجویی:

 

تکمیل فرم مرکز آمار و پرسشنامه دانشجویی (پیوست)

یک قطعه عکس 4*3

فیش واریزی به مبلغ 150000 ریال به شماره حساب 0108901069009

پیوست :◄  فرم مرکز آمار و کامپیوتر«پرسشنامه دانشجویی»