امروز

یکشنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۱

با حضور ریاست دانشکده جناب آقای دکتر عباس زاده، معاونت دانشکده جناب آقای دکتر عابدینی و مدرس دروس سرکار خانم ابراهیمی

در محل دانشکده معماری، شهرسازی و هنر. سال 1400- 1401