امروز

سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

 اولین نشست اساتید مدعو با اعضای هیات رئیسه دانشکده با هدف هم اندیشی در خصوص مسائل آموزشی، پژوهشی تشکیل و در مورد موضوعات مطرح شده تبادل نظر شد.