امروز

سه شنبه ۸ آذر ۱۴۰۱

 جمعی از اساتید و کارکنان دانشکده معماری، شهرسازی و هنر در هفته دفاع مقدس با هدف ارج نهادن به مقام شامخ شهیدان و سروقامتان همیشه جاوید این دوران از موزه دفاع مقدس شهر ارومیه بازدید نمودند.