امروز

دوشنبه ۳ مهر ۱۴۰۲

 دکتر فرشید آرام عضو هیات علمی گروه شهرسازی بعنوان سردبیر ویژه نامه ای تحت عنوان "Urban Development and Land Use Policy Toward Sustainability"  در ژورنال "Journal of Infrastructure, Policy and Development" ، (ISSN 2572-7923) نمایه شده در SCOPUS  و JCR  ( دارای شاخصQ2) انتخاب شده اند.

 جهت اطلاع و دعوت از همکاران و پژوهشگران این حوزه برای ارسال مقالات خود جهت چاپ در این ویژه نامه.

 لینک دسترسی به ژورنال فوق