امروز

یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

 سوم اردیبهشت ۱۴۰۳ در راستای آشنایی دانشجویان رشته مهندسی شهرسازی و معماری با ساختار سازمان نظام مهندسی ، نحوه اخذ صلاحیت ، پیوند بیشتر با بازار کار و ایجاد انگیزه برای دانشجویان

 توسط انجمن علمی مهندسی شهرسازی دانشگاه ارومیه با حضور دکتر فرشید آرام ، دکتر سجاد اکبری و جمعی از اعضای هیئت رئیسه و کارکنان بازدیدی از سازمان نظام مهندسی استان آذربایجان غربی برگزار گردید.